Navigácia
Skočiť na obsah

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017


Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“
 
     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ bolo MŠVVaŠ SR predložených  45 projektov (kraj Banskobystrický  – 5,  Trnavský - 4,  Košický – 13, Nitriansky - 9,  Prešovský – 8, Bratislavský – 1, Žilinský – 3 a Trenčiansky - 2.)              
Na  rozvojový projekt „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách  2017“  MŠVVaŠ SR vyčlenilo 49 000,- €, pričom na jeden projekt môže byť finančná dotácia  max. 2 450,- €. Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR   boli   vo výške              149 565,50 €.  
     7 projektov bolo už nad limit pridelených finančných prostriedkov na tento rozvojový projekt a 22 projektov bolo zamietnutých hlavne z dôvodu, že rozpočet nebol  v súlade s podmienkami výzvy.
Komisia odporučila schváliť 23 projektov podľa hodnotenia členov komisie v celkovej sume 49 000,- €.    V 1 projekte komisia požadovanú účelovú finančnú čiastku, konkrétne v ZŠ Žitavská 1, Bratislava – Vrakuňa z dôvodu celkového prečerpania prideleného rozpočtu na rozvojový projekt.  V rozvojovom projekte ZŠ Žitavská 1, Bratislava – Vrakuňa vzhľadom na znížené pridelenie požadovaných finančných prostriedkov je potrebné vykonať úpravu rozpočtu a zaslať MŠVVaŠ SR – SRŠ. 
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
     Škola ako realizátor projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 22. 12. 2017, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: Ing. Katarína Ondrášová, predsedníčka komisie „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 31. 1. 2018.

     MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31. 3. 2018 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.

Súbor typu pdf Zoznam podporených projektov
Súbor typu pdf Zoznam nepodporených projektov

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017“ vo výške 49 000,- EUR.
      Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.
      Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej  školy prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na portáli http://vyzvy.iedu.sk. Postup podávania žiadosti prostredníctvom elektronického formulára  je priblížený v používateľskom manuáli (v prílohe).                          
      Po vyplnení elektronickej žiadosti dostane žiadateľ e-mail s potvrdením podania žiadosti a jej kópiou vo formáte pdf, ako aj kópiou tabuľky Rozpis rozpočtu. Tieto dokumenty žiadateľ vytlačí,  potvrdí podpisom riaditeľa školy a jej pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a jeho pečiatkou a následne doručí odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ“) do 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Elektronický systém podávania žiadostí sa automaticky uzavrie 3. júna 2017.
 
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 17. júna 2017.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky