Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ  SR“) oznamuje, že na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov
„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“
vo výške 28 000,- EUR.

     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
     Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.
 
     Vyplnenú žiadosť predkladá  zriaďovateľ školy do 28. mája 2019 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja  s označením na  obálke
„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“.

      Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.
 
     Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a  inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do  7. júna 2019.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku