Navigácia

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

Zverejnenie výsledkov
 

Celkovo 16 projektov získalo finančný príspevok v rámci výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu: „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“. Od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostanú spolu 28 000,- EUR.

Do výzvy sa mohli zapojiť zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny (ďalej len „žiadateľ“). Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2019 predložili 32 žiadostí o finančné prostriedky na podporu svojich projektov v celkovej sume 40 638,- EUR. Z nich boli vyradené z dôvodu neoprávnenosti žiadateľa 2 žiadosti a 1 pre nesplnenie podmienok výzvy z rozpočtového hľadiska. 7 projektov neuspelo na základe nízkeho počtu bodov od hodnotiteľov a 6 projektov pre nedostatok finančných prostriedkov.

Úspešní žiadatelia získali účelové finančné prostriedky v sume od 1362,-EUR do 2 000,-EUR. Podporené rozvojové projekty musia zrealizovať v termíne do 10. decembra 2019.

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu a zašle okresnému úradu v termíne do 20. 12. 2019. Súčasťou záverečnej správy bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Okresný úrad zašle záverečné správy a informácie o nákladoch vynaložených na projekty Sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR najneskôr do 31.01.2020.

Súbor typu pdf Zoznam podporených projektov
Výzva na podávanie žiadostí


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ  SR“) oznamuje, že na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov
„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“
vo výške 28 000,- EUR.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.
 
Vyplnenú žiadosť predkladá  zriaďovateľ školy do 28. mája 2019 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja  s označením na  obálke
„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019“.

Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.
 
Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a  inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do  7. júna 2019.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky