Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2018

Zverejnenie výsledkov výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2018“

      V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2018“,bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) predložených 14 projektov z piatich krajov  (kraj  Nitriansky  – 6,  Košický – 3, Trnavský – 2, Prešovský – 2, Bystrický – 1).
     Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo  28 000 €, pričom na jeden projekt môže byť   finančná dotácia    maximálne   2 000 €.  Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli  vo výške 27 337 .
     Pre nesúlad Žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám v školách 2018“ s  výzvou na predkladanie rozvojových projektov boli vyradené z hodnotenia 4 projekty z  dôvodu uvedenia neoprávnených výdavkov v  rozpočte, nedodržanie rozpočtových pravidiel a nesúlad s výzvou. Štyrom projektom bola znížená požadovaná dotácia z MŠVVaŠ SR z  dôvodu uvedenia neoprávnených výdavkov v rozpočte.
     Komisiou odporúčaných na podporenie je 10 projektov, s celkovou požadovanou sumou 15 250 €.
     Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja a vyšším územným celkom  prostredníctvom MŠVVaŠ SR.
     Podľa zákonov č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov je okresný úrad v sídle kraja povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s  ich rozpisom.
     Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.
     Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu  o výsledkoch realizácie projektu a zašle okresnému úradu v  termíne do 20. 12. 2018. Súčasťou záverečnej správy  bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Okresný úrad zašle záverečné správy a informácie o  nákladoch vynaložených na projekty na sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania  MŠVVaŠ SR najneskôr do  31. 1. 2019.
 https://www.minedu.sk/images/icons/pdf.gif Zoznam vybratých projektov_podpora multikult_výchovy
           
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 28 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2018“.
             Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
   
             Vyplnenú žiadosť predkladá  zriaďovateľ školy do 28. mája 2018 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja  s označením na  obálke „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2018“. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.
 
              Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a  inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do  8.  júna 2018.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky