Navigácia

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020

Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej alebo multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“, bolo MŠVVaŠ SR predložených 66 projektov zo 6 krajov (kraj Banskobystrický – 8, Nitriansky - 17, Trnavský – 21, Prešovský – 7, Košický – 10, Bratislavský – 3).

Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli vo výške 151 905,- €.
Z podaných projektov boli vyradené 3 projekty z dôvodu neoprávneného žiadateľa.

Komisia MŠVVaŠ SR na vyhodnotenie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám“ podľa hodnotenia jej členov odporúčala schváliť 33 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov v celkovej výške 48 000,- €.

Komisia pri hodnotení projektov upravovala požadované finančné prostriedky vzhľadom na aktivity projektu v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o opatreniach pre školy (12.10.2020).

 

Zoznam schválených projektov sa nachádza v priloženej tabuľke.

 

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja a vyšším územným celkom prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

 

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt a zašle OÚ v termíne
do 20. decembra 2020. OÚ zašle záverečné správy na sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. januára 2021.

Zoznam schválených projektov
Výzva na podávanie žiadostí


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov v programe:


„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“ 

vo výške 48-tisíc eur.


Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania. 

Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 7. septembra 2020 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja. Žiadosť je potrebné na obálke označiť slovami: 

„Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“.


Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 16. septembra 2020.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky