Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a českých organizácií

  • Foto: APVV
  • Dátum: 04.10.2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

logo APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej v Prahe dňa 27. 05. 1999 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Verejná výzva SK-CZ RD 2021 má nasledovné priority určené so zreteľom na spoločný záujem Slovenskej republiky a Českej republiky vyjadrený v Pracovnom pláne podpory Slovensko - Českých spoločných projektov na roky 2022 – 2025:

  1. Informačné a komunikačné technológie
  2. Biomedicína a medicínska biotechnológia
  3. Materiálový výskum a nanotechnológie

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike na roky 2022 – 2025. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 4. októbra 2021 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 06. 12. 2021.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku