Podpora pre projekty výskumu a vývoja v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP H-EUROPE 2021.

logo APVV

Hlavným zámerom výzvy PP H-EUROPE 2021 je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027 - Horizon Europe. Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie Horizon Europe. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2021 na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe v rámci výziev vyhlásených v nasledujúcich pilieroch:

1. pilier – Excelentná veda

2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu

3. pilier – Inovatívna Európa

Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a stredných, veľkých) a neziskového sektora.

Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 1. júna 2021 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 10. 10. 2021.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky