Podpora pre projekty výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

  • Dátum: 15.06.2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení́ neskorších predpisov s označením PP-COVID 2020.

Hlavným zámerom výzvy je podporenie výskumu a vývoja zameraného, resp. súvisiaceho s COVID-19 a s tým súvisiace prípadné podporenie zariadení́ na testovanie produktov súvisiacich s touto nákazou. Patriť sem môže výskum a vývoj zameraný na relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické́ zložky a suroviny; zdravotnícke pomôcky, nemocničné́ a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické́ suroviny potrebné na ich výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov.

Výzva je zameraná aj na posilnenie verejného zdravotníckeho systému pripravenosti a rýchlej odozvy Slovenskej republiky na biologické (pandémia COVID-19) ohrozenia verejného zdravia so zameraním aj na epidemiologické postupy (dizajn a implementácia epidemiologických štúdií, napríklad reprezentatívne sérologické prehľady) a surveillance infekčných ochorení.

Cieľom výzvy je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie prostredníctvom podpory výskumu a vývoja alebo transferu výsledkov výskumu a vývoja z organizácií výskumu a vývoja do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 15. júna 2020 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 15. 07. 2020.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku