Navigácia

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019

Zverejnenie výsledkov

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019

 

Na základe Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019 (ďalej len „výzva“) boli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložené 3 žiadosti. Dvaja žiadatelia o poskytnutie dotácie žiadosti stiahli a jeden žiadateľ nebol oprávneným v súlade s výzvou.

V zmysle § 6c ods. 15 zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení uvádzame v prílohe č. 1 zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia poskytnutá a v prílohe č. 2 zloženie Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách v roku 2019.

Príloha č. 1

Príloha č. 2
V Ý Z V A
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019.


Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy s označením na obálke: „Dotácia – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019“.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania
Stromová 1
813 30 Bratislava

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:

zuzana.burianova@minedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je:

27. november 2019


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky