Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie
Súbor typu pdf Príloha č. 1 
Súbor typu pdf Príloha č.


ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV


Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2019


V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2019 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 53 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.


Z predložených projektov bolo vyradených 5 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bol nesúlad s výzvou na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu:

  • s cieľom vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v nadväznosti na predložený rozpočet,

  • z dôvodu duplicity projektov,

  • s postupom predkladania žiadosti..

 

Z hodnotených projektov bolo dňa 26. júna 2019 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti vybraných 26 projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


 

2019 FG – schválené projekty
 

2019 FG – neschválené projekty


Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2019 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. septembra 2017.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek  je
 
                                                                        6. máj 2019.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku