Navigácia

Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV MVP 2024 so zameraním na podporu mladých vedeckých pracovníkov.

Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Základnou snahou agentúry v tejto výzve je zvýšiť podporu projektov výskumu a vývoja u mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Verejná výzva VV MVP 2024 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 18. marca 2024 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 28. 06. 2024.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky