Navigácia
Skočiť na obsah

Podpora duševného zdravia

“Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie”, je projekt, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo riadená organizácia ministerstva školstva. Obsahuje aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu. Sústredí sa aj na predchádzanie aktuálnym problémom, akými sú šikana a kyberšikana, užívanie návykových látok či poruchy príjmu potravy. Túto podporu by mali deti dostávať naprieč celým systémom školstva - od tried, cez zariadenia poradenstva a prevencie, až po špeciálne výchovné zariadenia (ŠVZ) a Centrá pre rodiny a deti (CDR).

logo MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva už dávnejšie identifikovalo oblasť duševného zdravia ako jednu zo svojich priorít. V tejto súvislosti spolu s priamo riadenými organizáciami pripravili množstvo materiálov a usmernení, ako krízové situácie zvládať. Či už formou zmeny obsahu vzdelávania, ktorá je obsiahnutá v pripravovanej kurikulárnej reforme, ale napríklad aj podporou aktivít v rámci neformálneho vzdelávania, liniek pomoci, nízkoprahových programov pre mládež, informačných a poradenských služieb pre mládež, alebo aj podporou dobrovoľníckych príležitostí pre mládež. 

Aj v nadväznosti na vyššie uvedené, MŠVVaŠ SR novou reformou zavádza podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní. V máji 2023 NR SR schválila novelu školského zákona, ktorá zavádza podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov s akoukoľvek špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou. 

Novela školského zákona taktiež zavádza pozíciu sociálneho pracovníka (pre oblasť školstva), čo napomôže riešiť oblasť rizikového správania a spolu s podpornými opatreniami sa tým zavedie nový efektívny nástroj. 

Realizovanie prevencie na školách je v kompetencii školských psychológov a odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, súčasťou je rozhodnutie, akou formou sa prevencia uskutoční. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP, priamo riadená organizácia ministerstva školstva) spracoval procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie – vytvorený je aj štandard ku krízovej intervencii. Ide o návod, ako by mali odborní zamestnanci so žiakmi pracovať počas krízovej situácie aj na škole. Procesné štandardy zabezpečujú, aby deťom na celom Slovensku bola poskytnutá rovnako kvalitná starostlivosť zakotvená v multidisciplinárnom prístupe.

Na školách sú možnosti pomoci a prevencie priamo od školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov až po celé školské podporné tímy. Ideálne by bolo, ak by mala každá škola svoj podporný tím. Ale v niektorých lokalitách to tak stále nie je. Ak potrebujú ďalšiu pomoc, sú tu centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorých náplňou práce je aj realizácia prevencie a intervencie.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci časti Krízová intervencia  sumarizuje výstupy – odborné materiály, podcasty, webináre či rozhovory, ktoré sa priamo týkajú alebo obsahujú užitočné informácie v oblasti krízovej intervencie (https://vudpap.sk/vudpap/krizova-intervencia/).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zabezpečuje okrem iných aktivít pre pedagogických a odborných zamestnancov napríklad inovačné vzdelávania, viď. Katalóg programov vzdelávania a podporných činností na školský rok 2022/2023: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2022/06/KATALOG-NIVAM-FINAL-2022-2023.pdf, pričom je možné absolvovať napríklad program „Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny“, „Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry“, „Klíma triedy/skupiny – dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu“, „Inovácia stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti vo výchove mimo vyučovania v súlade s rešpektovaním rôznorodosti detí a žiakov“, „Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach“ a podobne.

V neposlednom rade Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uviedol novinku a to bezplatnú mobilnú aplikáciu na podporu duševného zdravia detí Sanity (https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/).

MŠVVaŠ SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií publikovalo nižšie uvedené prieskumy v uplynulých rokoch 2021-2022:

  • Vzdelávanie a rešpektovanie ľudských práv v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vzdelavanie_a_respektovanie_LP_v_nazoroch_rodicov_ziakov_ZS_a_SS__2021_.pdf

  • Vybrané výsledky z výskumu zameraného na používanie internetu, online aktivity a potencionálne riziká z pohľadu žiakov základných a stredných škôl 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Vybrane_vysledky_z_vyskumu-pouzivanie_internetu__online_aktivity_a_rizika_u_ziakov_ZS_a_SS__2022_.pdf

  • Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním a kyberšikanovaním

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziakov...-2021-publikacia.pdf

  • Vzdelávanie a dodržiavanie ľudských práv z pohľadu učiteľov

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Vzdelavanie_a_dodrziavanie_LP_z_pohladu_ucitelov__2022_.pdf

  • Názory a skúsenosti žiakov ZŠ a SŠ so vzdelávaním a dodržiavaním ľudských práv v školskom prostredí

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziakov_so_vzdelavanim_a_dodrziavanim_LP_v_skole__2022_.pdf

Taktiež dávame do pozornosti Časopis PREVENCIA, informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276#.

Vláda SR prijala Akčný plán riešenia šikanovania v školách na roky 2022-2023 (https://www.minedu.sk/data/att/21853.pdf), taktiež ministerstvo vydalo príručku Prevencia a riešenie šikanovania sprievodca pre školské prostredie ako kreovať intervenčný tím na škole pre prípad šikanovania, ale je možné príručku použiť aj pre iné prípady (https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf). 

Aj v nadväznosti na vyššie uvedené MŠVVaŠ SR novou reformou zavádza podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní. V máji 2023 NRSR schválila novelu školského zákona, ktorá zavádza podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov s akoukoľvek špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou. 

Novela školského zákona taktiež zavádza pozíciu sociálneho pracovníka (pre oblasť školstva), čo napomôže riešiť oblasť rizikového správania a spolu s podpornými opatreniami sa tým zavedie nový efektívny nástroj. 

Štátna školská inšpekcia, ako nezávislá organizácia, vykonáva činnosti v rámci kontrolnej pôsobnosti (https://www.ssi.sk/2022/01/13/novela-zakona-o-skolskej-samosprave-posilnuje-postavenie-statnej-skolskej-inspekcie-ako-kritickeho-priatela-skol-a-skolskych-zariadeni/), ale vydala taktiež metodické materiály pre školy (https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/) a taktiež aj na podporu wellbeingu (https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/).

Ministerstvo každoročne vyhlasuje výzvu „Zdravie a bezpečnosť na školách“, pričom oblasťou zamerania výzvy sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov. (https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2022/)

V kontakte so školami je či už priamo pôsobením odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov na školách a ich metodickým usmerňovaním, alebo priamo spoluprácou škôl so zariadeniami poradenstva a prevencie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky