Navigácia

Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019

 
Súbor typu pdf  Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch v roku 2019

Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019
V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 9 žiadostí o financovanie rozvojového projektu. Z predložených žiadostí boli vyradené dve, ktoré nesplnili podmienky výzvy.

Z hodnotených projektov bolo dňa 15. júla 2019 Komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyhodnotenie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch“ vybraných 7 rozvojových projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 

 

 
Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory budovania  regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019.
 
Cieľom Výzvy je podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v rámci stredných odborných škôl v súlade s cieľmi akčných plánov najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 Podporovanými oblasťami sú zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy modernými technologickými zariadeniami a didaktickými prostriedkami a vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.
 
Žiadosť spolu s prílohami podľa výzvy predkladá oprávnený žiadateľ na predpísanom formulári (1 originál písomne + elektronická verzia na CD) na adresu príslušného okresného úradu v sídle kraja. Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na prezenčnej pečiatke v podateľni) podľa zverejnených požiadaviek je 31. máj 2019.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky