Podpora budovania infraštruktúry vysokých škôl

03.07.2009

Podporiť investície na budovanie a modernizáciu informačno-komunikačných technológií (IKT) verejných a štátnych vysokých škôl, príp. Slovenskej akadémie vied (SAV), je cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Výzva, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj, má zároveň podporiť aj budovanie IKT sietí a prístrojov, ako aj vybavenie a zariadenia využívajúce IKT.

Predkladané projekty môžu byť zamerané na modernizáciu vnútorného vybavenia vysokých škôl, resp. SAV, predovšetkým na budovanie jazykových učební, dielní, chemických, biologických a fyzikálnych učební či budovanie IKT učební. Žiadatelia sa však môžu orientovať aj na rekonštrukciu objektov vysokých škôl, príp. SAV, výstavbu nových budov, ale aj modernizáciu  a rekonštrukciu ubytovacích kapacít existujúcich vysokých škôl okrem aktivít súvisiacich so zariadením a vybavením týchto kapacít.

Výzva je určená pre všetky samosprávne kraje, okrem Bratislavského, a celková  výška finančnej pomoci je 102 143 425 eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jedného žiadateľa predstavuje 3 320 000 eur, maximálna 5 645 000 eur.

Žiadatelia môžu svoje projekty posielať do 19. 10. 2009 na adresu agentúry. Viac informácií je dostupných na www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné adresovať taktiež na opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry.

 

Bratislava 3. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku