Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu

  • Dátum: 28.08.2013
     Mikropodniky, malé podniky, ako aj stredné a veľké podniky z mimobratislavských krajov, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci operačného programu Vzdelávanie dňa 27. augusta 2013 výzvu vo výške 2 milióny eur s názvom Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu. Výzva je finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu.
     Projekty podnikov majú byť zamerané na tvorbu/inováciu a realizáciu vzdelávacích programov, ktoré prehlbujú alebo rozširujú vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov v národnom hospodárstve. Cieľom je zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov aj na základe požiadaviek definovaných napr. zamestnávateľskými zväzmi, sociálnymi partnermi, regionálnymi samosprávami, so zvyšovaním zainteresovanosti zamestnávateľov na programoch neformálneho vzdelávania. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 50-tisíc eur a maximálne o 200-tisíc eur. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. októbra 2013. 
     Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov je jeden z cieľov opatrenia Podpora ďalšieho vzdelávania. V rámci neho sa prostredníctvom výziev podporuje plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016, v ktorom sa zaviazala zvýšiť úroveň a kvalitu vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, ako aj využiť vedomostný a tvorivý potenciál odborných zdatností ľudí.
     Informácie o výzve nájdete na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk  alebo  priamo kontaktovať ASFEU.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku