Podnikové štipendiá

Podnikové štipendiá poskytujú podnikatelia študentom vysokej školy na základe zmluvy o štipendijnom programe medzi vysokou školou a podnikateľom.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ale aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikové štipendium sa poskytuje na základe žiadosti študenta. Vysoká škola si dohodne  s podnikateľom v rámci zmluvy o štipendijnom programe najmä podmienky, ktoré upravia lehoty na podávanie žiadostí o podnikové štipendium, výšku alebo spôsob určovania výšky podnikového štipendia, kritériá na výber študentov, termíny poskytovania podnikového štipendia.

Podnikové štipendium môže byť vyplácané jednorazovo alebo v termínoch určených štipendijným programom. Podnikateľ nemôže od študenta, ktorému poskytuje podnikové štipendium, vyžadovať činnosti, ktoré nie sú súčasťou jeho štúdia a nevyplývajú zo študijného programu študenta (napr. podmienkou pre študenta môže byť odborná prax u podnikateľa v rozsahu a za podmienok vyplývajúcich zo študijného programu, ale podnikové štipendium nesmie byť podmieňované napríklad vykonávaním brigádnickej pracovnej činnosti, či pracovným pomerom na ustanovený alebo kratší pracovný čas).

Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby, čo v akademickom roku 2018/2019 bolo 820,28 eur mesačne, resp. 9843,36 eur za akademický rok.

O priznaní podnikového štipendia rozhoduje podnikateľ spoločne s vysokou školou.

Cieľom podnikového štipendia je podporiť študentov v tých študijných programoch, ktoré považujú podnikatelia za relevantné z pohľadu ich potrieb na zamestnancov, či motivovať ďalších študentov pre štúdium takýchto programov.

O tom, či má vaša vysoká škola uzatvornú zmluvu o štipendijnom programe s niektorým podnikateľom, sa informujte na vašej vysokej škole.
Skočiť na začiatok stránky