Podnikatelia môžu na svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja získať 60 mil. eur

27.08.2009

Až 92 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu výskumu a vývoja prijala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Doručené  jej boli v rámci dvoch výziev na predkladanie žiadostí o NFP z operačného programu  (OP) Výskum a vývoj. Výzvy na  opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji boli vyhlásené v rámci Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

Po prvýkrát sa o NFP v rámci OP Výskum a vývoj mohli uchádzať mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky, ktoré spĺňali podmienky výzvy. Účelom výziev bolo financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja. Prenos poznatkov a technológií do praxe zefektívni aj spolupráca podnikov s výskumnými a vývojovými organizáciami, ako aj vysokými školami, ktorú sa v rámci projektov rozhodli využiť mnohí oprávnení žiadatelia. Cieľom je rozvíjať pevnejšie väzby a spoluprácu medzi podnikmi a akademickými inštitúciami, ktoré robia základný výskum, aplikovaný výskum a priemyselný vývoj.

Žiadatelia zo súkromného sektora mohli zamerať svoje projekty na novú technológiu, resp. nový postup, zásadné zlepšenie už existujúcich výrobkov, technológií a postupov, ako aj na vývoj prototypu nového výrobku. Výstupy projektov posilnia výskumno-vývojovú základňu podnikateľskej sféry, zvýšia konkurencieschopnosť podnikov a zároveň prispejú k zníženiu negatívnych dopadov svetovej hospodárskej krízy na všetky regióny Slovenska.

Pre žiadateľov z Bratislavského kraja bola stanovená finančná alokácia 20 mil. eur, pre ďalších sedem krajov Slovenska 40 mil. eur. Minimálna výška NFP na jeden projekt bola stanovená na 250 tis. eur, kým maximálna výška predstavovala až 2 mil. eur.

 

Bratislava 27. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku