Navigácia

Podnikanie profesionálneho športovca

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o zápisoch do IS športu: Tomáš Kalný. Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok - piatok 8:00 - 12:00 hod.
 
Na základe novely zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) s účinnosťou od 01. 02. 2020 vás týmto chceme informovať o povinnosti , ktoré vám vyplývajú z ust. § 4 ods. 7) cit.: „Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.“ 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že športová organizácia, ktorej je profesionálny športovec príslušný a bude vykonávať činnosť profesionálneho športovca podľa ust. § 4 ods. 3 písm. a) cit.: „na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c)“ , je povinná zapísať profesionálneho športovca prostredníctvom backoffice-u do Registra fyzických osôb v športe (ďalej len „RFOŠ“) - Informačný systém športu (ďalej len „ISŠ“) a to tak, že ho zapíše s činnosťou profesionálny športovec, právny titul: samostatne zárobkovo činná osoba.
Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe. Zároveň je potrebné na adresu: sport.szco@mincrs.sk zaslať vyplnený formulár (FORMULÁR NEZASIELAŤ POŠTOU) obsahujúci profesionálnym športovcom-SZČO zvolené obchodné meno a sídlo podnikania. Na základe týchto informácií mu vznikne oprávnenie vykonávať činnosť profesionálneho športovca ako SZČO. Okresný úrad v mieste sídla podnikania profesionálneho športovca na základe ust. § 4 ods. 7) zákona o športe v ktorom sa primerane použijú ust. § 6 ods. 4 až 9 zákona o športe zašle profesionálnemu športovcovi oprávnenie na podnikanie a informuje zainteresované orgány tj. Sociálnu poisťovňu, Zdravotnú poisťovňu a Daňový úrad.

Po úpravách v ISŠ sa údaje o podnikaní (obchodné meno a sídlo podnikania) budú priamo zadávať pri vytváraní činnosti profesionálneho športovca v SZČO v RFOŠ ISŠ.
V prípade, že profesionálny športovec je už zapísaný v RFOŠ (s iným právnym titulom ako SZČO), je potrebné mu túto činnosť najprv ukončiť a potom ako novú zadať činnosť Profesionálny športovec, právny titul SZČO.
Skočiť na začiatok stránky