Podľa učiteľov sa vzdelávanie zmenilo k lepšiemu

11.08.2009

Podľa učiteľov sa v porovnaní s minulosťou vzdelávanie zmenilo k lepšiemu. Myslí si to až 84 % riaditeľov základných škôl (ZŠ), 56 % riaditeľov gymnázií a 82,4 % respondentov stredných odborných škôl (SOŠ). Naopak, iba 7 % riaditeľov základných škôl sa vyjadrilo, že vzdelávanie po starom bolo lepšie.

Obsah vzdelávania, ktorý je vymedzený v štátnom vzdelávacom programe (ŠVP) ako základné učivo, hodnotí 60 % škôl ako dobrý. Za predčasné hodnotiť skladbu predmetov v ŠVP sa vyjadrilo 40 % škôl. Pozitívne reakcie naň boli zaznamenané aj u 60,5 % respondentov SOŠ, pretože jeho obsah zodpovedá reálnym potrebám a požiadavkám zamestnávateľov. Až 43 % škôl si rýchlo poradilo s tvorbou školských vzdelávacích programov (ŠkVP), a to i napriek tomu, že túto úlohu označilo za zložitú.

Údaje vyplývajú zo Správy o uskutočňovaní dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov, ktorú vypracoval Štátny pedagogický ústav. Jej cieľom bolo sprostredkovať informácie o zavádzaní reformy vzdelávania do praxe a zhodnotiť prvý rok jej uplatňovania. Materiál sa zameriava na proces aplikácie ŠVP, ako aj na jeho využitie pre tvorbu ŠkVP. Sleduje taktiež jeho súlad s cieľmi a sledovanými kompetenciami žiakov, proporcionalitu medzi všeobecným a odborným vzdelávaním či súlad výkonových a obsahových štandardov s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov.

Školy v prieskume uvítali možnosť zavedenia inovatívnych predmetov, s tým súvisiacu profiláciu školy a vyššiu kreativitu. Na druhej strane procesu zavádzania školskej reformy vytkli krátky čas na tvorbu školských vzdelávacích programov a veľkú administráciu. Za dôležitý prvok modernizácie odborného vzdelávania a prípravy považujú školy možnosť integrácie odborov štúdia, čím absolventi získajú širšiu kvalifikáciu a lepšie uplatnenie na trhu práce. No za nedostatočnú považujú SOŠ svoju materiálno-technickú vybavenosť.

Pri tvorbe ŠkVP sa školy orientovali predovšetkým na cudzie jazyky, informačno-komunikačné technológie, šport, prírodovedné predmety, čitateľskú gramotnosť, environmentálnu výchovu, ale vo veľkej miere si volili aj zameranie na regionálnu výchovu. Respondenti ocenili taktiež skutočnosť, že o profiláciu školy sa zaujímali rodičia aj región, čo prispelo k upevneniu ich vzájomných vzťahov.

 

Bratislava 11. august 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku