Podcast: Zážitková pedagogika

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 21.09.2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom.

logo VÚDPaP
V podcaste pre odborníkov ODBORNE NA SLOVÍČKO sme sa zaoberali témou zážitkovej pedagogiky a tým, akým spôsobom môžu jej prvky prinášať do školského prostredia odborní a pedagogickí zamestnanci. Pýtali sme sa nato, aké sú najväčšie prínosy a výzvy jej využívania, ako i nato akým spôsobom je možné prostredníctvom zážitkovej pedagogiky rozvíjať interdisciplinárnu spoluprácu medzi jednotlivými zamestnancami na škole. Odpovede na tieto témy prináša Viera Mojzešová, zakladateľka vzdelávacej skupiny Neškola, ako i spoluautorka konceptu Neškôlka a Neškôločka. Vo svojej práci kombinuje skúsenosti z marketingu, vzdelávania a riadenia, fandí zážitkovej pedagogike, ktorej prvky využíva aj vo svojej každodennej praxi vo vzdelávaní a rada vymýšľa rozprávky na želanie.

Zážitková pedagogika

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku