Podcast: Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom.

logo VÚDPaP

Nasledujúce dva týždne v podcaste Odborne na slovíčko prerušujeme sériu podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Bratislave si predstavíme jeden z mnohých odborných postupov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva ako podporné odborné dokumenty pre pedagogickú a odbornú prax vo forme návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach. Hostkou bude psychologička PhDr. Hana Smitková, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a spolupracovala na tvorbe dvoch odborných postupov. Dnes sa budeme rozprávať o deťoch a mladých ľuďoch s transrodovou identitou a rodovo rozmanitých v edukačnom a poradenskom procese. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím, čo znamená rodový nesúlad či rodová dysfória a ako vyzerá proces tranzície na Slovensku. Zaznejú aj konkrétne odporúčania pri práci s transrodovými ľuďmi pre odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie.

Bližšie informácie o transrodovej identite a rodovo rozmanitých v edukačnom a poradenskom procese sa dozviete v odbornom postupe: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/09/Deti-a-mladi-ludia-s-transrodovou-identitou-a-rodovo-rozmaniti-v-edukacnom-aj-poradenskom-procese.pdf

Podcast nájdete tu: Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese » VÚDPaP (vudpap.sk)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky