Podcast: Škola ako komunita

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom pre odborníkov ODBORNE NA SLOVÍČKO.

logo VÚDPaP

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a porozumenia. Téma školskej komunity sa javí ako presahujúca hranice školského prostredia a jej korene sa dotýkajú tém celospoločenského fungovania. Téma školskej komunity má svoje miesto aj v rámci možností rozvoja zručností potrebných pre 21. storočie, napríklad najmä v oblasti čoraz aktuálnejšej témy klimatických zmien či budovania vzťahov. Hĺbka témy v sebe odráža princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu. O tom, ako môžeme pojmu komunity rozumieť, aké sú teoretické rámce chápania komunity, či o tom, akým konkrétnym spôsobom môžu k tvorbe školskej komunity prispievať odborní a pedagogickí zamestnanci nám prišiel porozprávať Róbert Jankovich. Témou komunít sa na Slovensku aj v zahraničí zaoberá vyše dvadsať rokov a pri rozprávaní o téme Škola ako komunita vychádza zo svojej profesie učiteľa v komunitnej škole, ako i zo svojho teoreticko-empirického poznania tejto témy.

Škola ako komunita

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky