Podcast o rizikovom správaní a jeho prevenci

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 31.03.2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil nový podcast pre odborníkov.

logo VÚDPaP
V podcaste nadviažeme spätne na problematiku problémového správania a tentokrát sa  zameriame na tzv. rizikové správanie detí, mladých ľudí, o ktorom sa hovorí najmä v súvislosti s prevenciou v školách, školských zariadeniach. Povieme si, prečo je dôležité venovať pozornosť tomuto správaniu, aké sú možnosti sledovania prvých príznakov, signálov, ako realizovať depistážne zisťovania  a popíšeme aj výsledkov výskumov, ktoré v tejto oblasti realizoval VÚDPaP.

Rizikové správanie a jeho prevencia

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku