Podcast: Metodika CHITT

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom.

logo VÚDPaP

Hosťami dnešného podcastu Odborne na slovíčko sú špeciálny pedagóg Martin Kmeť a psychológ Vladimír Dočkal, ktorí nám priblížia skríningový test CHITT, zameraný na čitateľskú spôsobilosť v slovenskom jazyku. Dnešnou témou nadviažeme na predchádzajúci podcast, v ktorom sme upriamili svoju pozornosť na  výskumné úlohy, realizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Špeciálny pedagóg Martin Kmeť okrem výskumu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytuje špeciálnopedagogickú starostlivosť v rámci Detského centra VÚDPaP-u. Psychológ Vladimír Dočkal pôsobiaci na VÚDPaP-e od roku 1971 sa aktuálne, mimo iného, zaoberá aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou.

Metodika CHITT

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky