Navigácia

Podcast: Deti a duševné zdravie v škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom.

logo VÚDPaP
Téma dnešného podcastu je Deti a duševné zdravie v škole, o ktorej nám prišla porozprávať psychologička Alena Kopányiová. Na tému sa pozrieme prostredníctvom teórie enviromentálnych systémov, ktorú inicioval ruský psychológ Urie Bronfenbrenner. Budeme sa rozprávať o tom, ako vytvoriť v školách a v školských zariadeniach prostredie, ktoré prispieva k udržaniu duševnej pohody dieťaťa. Pozrieme sa tiež na to, ako môžeme definovať dieťa, ktoré prežíva duševnú pohodu. Alena Kopányiová pracuje viac ako 20 rokov ako psychologička na VUDPaP, kde sa zaoberá problematikou porúch správania a s tým spojenou prevenciou sociálno-patologických javov detí a mládeže, využívaním metód eyetrackingu a softvérového monitorovania prejavov správania v podmienkach psychologickej a pedagogickej činnosti výchovného poradenstva a prevencie. Na VUPDaP vedie úsek výskumu a metodického usmerňovania.

Deti a duševné zdravie v škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky