Podávanie žiadosti o vydanie oprávnenia na realizáciu skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie

Popis služby: Služba bola zriadená na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Služba umožňuje registrovanej stavovskej alebo profesijnej organizácii alebo škole podávať žiadosť o vydanie oprávnenia na realizáciu skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie.

Komu je služba určená: Služba je určená pre školu alebo vysokú školu, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu a taktiež je určená pre profesijnú organizáciu alebo stavovskú organizáciu, ktorej bolo vydané potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu.

Na aký účel služba slúži: Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie oprávnenia na realizáciu skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej alebo čiastočnej kvalifikácie.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje registrácia/prihlásenie vzdelávacej inštitúcie. Prihlásenie sa do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Áno, služba je spoplatňovaná (e-kolok).

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://isdv.iedu.sk/Schools/SchoolRegistration.aspx
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku