Podávanie žiadostí na získanie štátneho súhlasu

Udeľovanie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola (ďalej len "štátny súhlas") je upravené najmä v § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v § 33 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O udelenie štátneho súhlasu môže požiadať právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území členského štátu Európskej únie, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum.

Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu podáva Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola.

Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu obsahuje:

a) identifikačné údaje žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu v rozsahu názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b) názov súkromnej vysokej školy,
c) dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy,
d) žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu,
e) návrh štatútu, návrh vnútorného systému, návrh študijného poriadku a návrh zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov,
f) spôsob finančného zabezpečenia činností súkromnej vysokej školy,
g) personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie poskytovania vysokoškolského vzdelávania,
h) doklady o vedeckej kvalifikácii a pedagogickej kvalifikácii vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov, ktorí budú pôsobiť na súkromnej vysokej škole
i) doklady preukazujúce skutočnosti podľa písmen a), f) a g).
 

Návrh na udelenie štátneho súhlasu alebo na neudelenie štátneho súhlasu podáva vláde Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) do piatich mesiacov od doručenia vyjadrenia agentúry ministerstvu školstva. Ak agentúra vo svojom vyjadrení neodporučí udelenie štátneho súhlasu, ministerstvo školstva podá vláde návrh na neudelenie štátneho súhlasu. Ministerstvo školstva podá vláde návrh na neudelenie štátneho súhlasu aj vtedy, ak agentúra vo svojom vyjadrení odporučí udelenie štátneho súhlasu, ale ministerstvo školstva dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme a tento návrh odôvodní.

Skočiť na začiatok stránky