Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2019.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2019, je povinný najneskôr do 17.1.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu projektu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len potvrdenie o podaní správy (nie koncept a ani nie celú vytlačenú záverečnú správu). Potvrdenie s vygenerovaným kódom – identifikátorom o podaní správy musí byť opečiatkované a podpísané rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom vysokej školy, príp. fakulty a súčasne aj príslušným vedúcim riešiteľom daného projektu.
 
Jednotlivé výstupy sa dokladujú k záverečnej správe z posledného roku riešenia a tie, ktoré neboli ešte dokladované v ročných správach. Výstupy sa v systéme prikladajú iba elektronicky v časti „Prílohy“, keďže odborné komisie KEGA budú doručené záverečné správy hodnotiť on-line. Pri publikačných výstupoch v prílohe stačí vložiť súbory so zdrojovým textom alebo s naskenovanými stranami (obsahujúcimi titulnú stranu, obsah a ďalšie strany, ktorými sa dá jednoznačne určiť autorstvo, rozsah a vydavateľ, a stranu, na ktorej sa uvádza domovské pracovisko riešiteľa/riešiteľov a registračné číslo projektu KEGA, na ktorý bola poskytnutá finančná dotácia počas riešenia daného projektu). K umeleckým výkonom a iným výstupom treba doložiť kópie dokumentov potvrdzujúcich ich konanie (pozvánky a programy výstav, koncertov, súťažných vystúpení, konferencií, seminárov, fotografie a pod.), ako aj relevantné ohlasy.
Skočiť na začiatok stránky