Navigácia

Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2020, finančných správ za rok 2019 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2019

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2020
 

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2020, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu.

V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity. Upozorňujeme, že každý riešiteľ VEGA si v tomto období má možnosť zvážiť svoje aktuálne účasti na projektoch so zreteľom na nové projekty so začiatkom riešenia v roku 2021 (podávané v marci/apríli 2020), na ktorých by mal záujem participovať. Evidenciu jednotlivých riešiteľov v projektoch je možné sledovať pomocou funkcionality/tlačidla „Kontrola účastí na projektoch“, ktorá sa nachádza vo formulári aktualizácie riešiteľského kolektívu v časti „B1 – riešitelia z pracovísk rezortu školstva“.

Pri nových projektoch so začiatkom riešenia od roku 2020 (v rezorte školstva) je nevyhnutné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu alebo zmena pracoviska vedúceho projektu od podania žiadosti o dotáciu, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá vedúcemu riešiteľovi na jeho aktuálne pracovisko.

Pri spoločných projektoch (VŠ + SAV) platí povinnosť doručiť obidvom rezortom aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektoch so začiatkom riešenia v roku 2020, a to i v prípade, keď nedošlo k žiadnej zmene. V prípade spoločného projektu s vedúcim riešiteľom zo SAV, ak v tomto roku nebola financovaná časť v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva (ostáva ako len samostatne riešený projekt v rezorte SAV). Z tohto dôvodu je potrebné tento stav upraviť aj aktualizáciou, aby riešiteľský kolektív za školskú časť nemal blokované účasti/kapacity pri snahe podať si nový projekt v nasledujúcom roku. Zástupca za rezort školstva na to pre istotu upozorní vedúceho projektu zo SAV pred podávaním aktualizácie riešiteľského kolektívu.

Aktualizácia na posledný rok riešenia slúži aj na úpravu údajov pri zmene, resp. doplnení titulov vedúceho projektu, zmene priezviska vedúcej riešiteľky, ktoré sa automaticky generujú na certifikáty o úspešnom ukončení riešenia daného projektu.

Termín podávania aktualizácie na rok 2020 je do 13. 12. 2019 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (vo formulári sa uvádza meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ najneskôr do 18. 12. 2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na správne pridelenie finančnej dotácie na príslušné pracovisko v nasledujúcom roku.
 

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2019)


Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2020 i končiacich v riešení v roku 2019, sú povinní najneskôr do 17. 1. 2020 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2019 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese https://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme.

Tak ako je uvedené v pokynoch v systéme e-VEGA, vzhľadom na to, že vedúcemu projektu sa poskytuje dotácia nie v plnej výške jeho požiadaviek, pri čerpaní finančných prostriedkov je potrebné dodržiavať pravidlá o limitoch, a to maximálne 10 % na odmeny pre členov riešiteľského kolektívu (vrátane poistného a príspevku do poisťovní), resp. 20 % na odmeny + mzdy pri novovytvorených pracovných miestach (vrátane poistného a príspevku do poisťovní), ak boli plánované v žiadosti o dotáciu. Nepriame režijné (prevádzkové) náklady, ak ich požaduje riešiteľská organizácia, môžu byť v rezorte školstva maximálne vo výške 15 %. Cestovné náhrady, výdavky spojené s ubytovaním a konferenčné výdavky súvisiace so služobnou cestou môžu byť použité len pre členov riešiteľského kolektívu.

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedočerpané finančné prostriedky poskytnuté v danom roku je možné použiť aj v nasledujúcich kalendárnych rokoch do skončenia riešenia projektu, to znamená, že riešenie už bežiaceho projektu v rezorte školstva môže byť zabezpečované kontinuálne.

V prípade kontroly je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým financovaným projektom. Pri končiacich projektoch sa údaje vyplnené vo formulári čerpania dotácie automaticky preberú do záverečnej správy.


Záverečné správy projektov končiacich v roku 2019


Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2019, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 17. 1. 2020 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe zasielajú poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní záverečnej správy (veľmi zjednodušené a administratívne menej náročné - len 1 strana), ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa posiela na odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ najneskôr do 22. 1. 2020 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložený najskôr formulár finančného čerpania za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní. 

V súlade s dodatkom č. 6 pravidiel VEGA uskutočnenie záverečnej oponentúry nie je už povinné.

Jednotlivé publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky, keďže odborné komisie VEGA budú záverečné správy hodnotiť on-line. Poštou zaslané publikácie príslušná komisia VEGA už nebude brať do úvahy. Vedúci projektu zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy, po jej podaní nie je možné v systéme dodatočne dopĺňať chýbajúce údaje a prílohy.

V súlade so základnými dokumentmi VEGA pri nepodaní záverečnej správy je projekt vyhodnotený ako nesplnil ciele a takýto vedúci projektu nebude môcť predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA počas 2 rokov. Po kontrole a preukázaní konkrétneho pochybenia (napr. ak pri zúčtovaní neboli dodržané pravidlá a pokyny VEGA alebo došlo k finančnému zúčtovaniu položiek pri čerpaní dotácie, ktoré nesúvisia s riešením projektu, prípadne sa nepostupovalo podľa príslušnej projektovej dokumentácie v súlade so stanovenými cieľmi a úlohami, alebo sa zistia neoprávnené alebo neprimerané výdavky) môže MŠVVaŠ SR požiadať príslušnú vysokú školu o vrátenie dotácie, ktorá bola poskytnutá na riešenie daného projektu zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 2 ods. 11 pravidiel VEGA predĺženie schváleného obdobia riešenia projektov VEGA nie je možné. 

Nevyčerpané finančné prostriedky pri končiacich projektoch VEGA, na ktoré bola verejnej vysokej škole pridelená dotácia v roku 2019, ich táto vysoká škola vráti MŠVVaŠ SR na výdavkový účet s číslom účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236 do 29. 11. 2019. V prípade, že vysoká škola nestihne uvedený termín, vráti nevyčerpané finančné prostriedky až po 1. 1. 2020 na depozitný účet s číslom účtu v tvare IBAN: SK68 8180 0000 0070 0006 3900 do termínu, ktorý MF SR stanoví na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019. Po tomto termíne je potrebné ich vrátiť už len na príjmový účet v tvare IBAN: SK94 8180 0000 0070 0006 3820. Pri každom vrátení nevyčerpanej dotácie je vysoká škola povinná zaslať avízo sekcii financovania, rozpočtu a výkazníctva MŠVVaŠ SR, pričom tieto finančné prostriedky sa vracajú výlučne prostredníctvom rektorátu príslušnej verejnej vysokej školy. Vracajú sa len nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3,32 € a viac.

Záverečnú správu musia predložiť aj vedúci riešitelia zo súkromných vysokých škôl, ktorí sa nachádzajú v rozpise financovaných/riešených projektov.

Upozornenie pre vedúcich projektov s geologickými úlohami:
Vedúci projektov, ktorí realizovali geologické práce (geologický výskum, geologický prieskum) v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, sú povinní zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy podľa § 15 geologického zákona a následne jej odovzdanie spolu s inou geologickou dokumentáciou súvisiacou s riešením konkrétneho projektu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie v zmysle geologického zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. Nevyhotovenie záverečnej správy o geologickej úlohe a rovnako neodovzdanie záverečnej správy je správnym deliktom podľa § 38 geologického zákona s právnymi následkami s tým spojenými.
 
Skočiť na začiatok stránky