Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2014 - (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - opatrenie 2.2)

Harmonogram výziev obsahuje časový plán a charakteristiku výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2014 na dopytovo-orientované projekty spolufinancované operačným programom Vzdelávanie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku