Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V oblasti regionálneho školstva boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v dvoch komponentoch:
 
1.  Komponent 6:  Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania
 
Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.
Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.
Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.
Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov.
Reforma 5: Podpora desegregácie škôl.  
Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl. 
Investícia 1: Debarierizácia školských budov.

 
2.  Komponent 7:  Vzdelávanie pre 21. storočie
 
Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma.
Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby.
Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách.
Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry.

Dňa  24.9.2021  bol  prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 26 ( Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2021)  sa v ods. 3  umožňuje využívať na financovanie úloh, ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v Pláne obnovy a odolnosti aj § 4af  Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,  stredných  škôl  a  školských  zariadení  v  znení  neskorších  predpisov ( ďalej len „zákon 597/2003 Z. z.“). 
Skočiť na začiatok stránky