Plán obnovy a odolnosti - poskytnuté finančné prostriedky

V zákone č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je  v § 26, ods. 3 uvedené, že na financovanie úloh v oblasti podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú zároveň míľnikmi a cieľmi určenými v pláne obnovy, sa použijú ustanovenia § 4ad Príspevok na edukačné publikácie a 4af Príspevok na špecifiká zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Na základe citovaného zákona sú finančné prostriedky z mechanizmu POO prideľované ako „Príspevok na edukačné publikácie“ alebo ako „Príspevok na špecifiká“ zriaďovateľom, s uvedením výšky finančných prostriedkov, konkrétneho účelu a názvov príslušných škôl a školských zariadení. Finančné prostriedky je možné použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Skočiť na začiatok stránky