Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

logo EMCL

V rámci súčasného programového obdobia ECML na roky 2020 – 2023 s názvom Inšpirujúce inovácie v jazykovom vzdelávaní: meniace sa kontexty, rozvíjajúce sa kompetencie budú v druhom polroku 2021 usporiadané nasledovné medzinárodné workshopy s možnou účasťou zástupcu za SR:
 

Názov: Rozvoj kompetencií učiteľov v pluralitných prístupoch

Termín: 28. – 29. september 2021

Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca politiky, tvorca kurikula pre vzdelávanie učiteľov

Vyjadrenie záujmu o účasť: do 27. júla 2021

 

Názov: Digitálne občianstvo prostredníctvom jazykového vzdelávania

Termín: november 2021 (dátum bude spresnený neskôr)

Profil účastníka: učiteľ, školiteľ učiteľov, vysokoškolský pedagóg, tvorca jazykovej politiky

Vyjadrenie záujmu o účasť: momentálne priebežne
 

Názov: Zdroje na hodnotenie jazykových kompetencií ovládania materinského jazyka žiakov migrantov

Termín: december 2021 (dátum bude spresnený neskôr) 

Profil účastníka: učiteľ, zástupca inštitúcie v oblasti hodnotenia jazykových kompetencií, tvorca jazykovej politiky  

Vyjadrenie záujmu o účasť: momentálne priebežne
 

Medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy sa pravidelne zúčastňuje jeden zástupca za členskú krajinu ECML. Záujemcovia o účasť na workshope, ktorí zodpovedajú stanovenému profilu účastníka a majú odborné zázemie v danej téme konkrétneho projektu, môžu kontaktovať národnú nominačnú autoritu za SR so žiadosťou o bližšie informácie o možnej účasti. Pracovným jazykom väčšiny workshopov je anglický jazyk. V prípade prezenčnej formy workshopu sú cestovné náhrady (cestovné, ubytovanie, stravné) hradené pozývajúcou organizáciou, t.j. Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy.   

Platforma Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy: www.ecml.at

Národná nominačná autorita za SR pri ECML:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk

ECML 3


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky