Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) - Stratégia hodnotenia OP Vzdelávanie

V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0, je riadiaci orgán povinný vypracovať plán strategických externých hodnotení v termíne do 12 mesiacov od prijatia operačného programu Európskou komisiu a zaslať ho Centrálnemu koordinačnému orgánu a členom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie na odsúhlasenie.

Pracovná skupina pre hodnotenie zložená zo zástupcov riadiaceho orgánu vypracovala v priebehu mája 2008 prvý návrh Stratégie hodnotenia Operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“), ktorá obsahovala aj plán strategických hodnotení OPV. Po zapracovaní pripomienok sprostredkovateľských orgánov a členov Monitorovacieho výboru bola finálna podoba Stratégia hodnotenia OPV v súlade s čl. 12 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OPV dňa 25. augusta 2008 elektronickou poštou predložená členom monitorovacieho výboru na schválenie prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam).

Stratégia hodnotenia OPV bola schválená členmi Monitorovacieho výboru pre OPV dňa 9. septembra 2008 prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky