Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) – Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty technickej pomoci z OPV

V nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 3.0 platná k 31.1.2009, výber projektov technickej pomoci sa bude uskutočňovať pomocou aplikácie hodnotiacich a výberových kritérií.

Riadiaci orgán preto vypracoval návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty technickej pomoci. Po zapracovaní pripomienok členov Monitorovacieho výboru bola finálna podoba Hodnotiacich a výberových kritérií pre projekty technickej pomoci dňa 23. februára 2009 elektronickou poštou predložená členom monitorovacieho výboru na schválenie prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam).

Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty technickej pomoci z OPV boli schválené členmi Monitorovacieho výboru pre OPV dňa 6. marca 2009 prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky