Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) – Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty OP Vzdelávanie

V priebehu implementácie OPV boli zo strany koordinátorov horizontálnych priorít Trvalo udržateľného rozvoja (ďalej „HP TUR“) a horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (ďalej „HP RP“) identifikované potreby na úpravu hodnotiacich kritérií. Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej „RO pre OPV“) preto spracoval návrh revízie Hodnotiacich kritérií pre výber projektov. Zmena sa týkala otázok určených pre posúdenie príspevku projektu k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority HP TUR a HP RP.

Otázka D1 v pôvodnom znení „Je k aktivitám a k ich výstupom uskutočňovaným pre potreby cieľovej skupiny rovný prístup?“ bola nahradená návrhom zo strany koordinátora HP RP v znení: Vykazuje projekt zabezpečenie rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí (predchádzanie všetkým formám diskriminácie) svojimi aktivitami, ich výstupmi či zložením cieľovej skupiny? Dôvodom bolo, že pôvodné znenie otázky nedostatočne pokrývalo všetky aspekty príspevku k cieľom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí. Otázku bolo potrebné koncipovať širšie a zrozumiteľnejšie.

Otázka F1 v pôvodnom znení „Uvádza žiadateľ relevantné interné politiky/stratégie znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie?“ bola nahradená návrhom koordinátora HP TUR v znení: „Prispieva projekt svojimi aktivitami k cieľom horizontálnej priority trvalo udržateľného rozvoja tak, aby sa zabezpečil inkluzívny rast znevýhodnených a marginalizovaných skupín?“.Koordinátor HP TUR vo svojom stanovisku dôvodí, že trvalo udržateľný rozvoj sa skladá z troch zložiek a to ekonomickej, environmentálnej a sociálnej. V rámci SKI HP TUR boli identifikované zložky HP TUR vo vzťahu k OPV a to ekonomická a sociálna, ktorých napĺňaním sa zabezpečí hlavný cieľ HP TUR. Pôvodné znenie otázky neprispievalo k identifikovaným špecifickým cieľom HP TUR v zmysle SKI HP TUR, resp. akcentovalo najmä environmentálny rozmer, ktorý je vzhľadom na charakter OPV druhoradý.

Dňa 11. septembra 2012 bol návrh Hodnotiacich kritérií pre projekty z OPV zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty na schválenie prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) s termínom predloženia stanoviska do 18. septembra 2012. Dňa 18. septembra 2012 boli prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia členmi Monitorovacieho výboru pre OPV Hodnotiace kritériá pre projekty z OPV schválené.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky