Navigácia

Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) – Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MV pre OPV

Predmetom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia bol návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „RP MV pre OPV“). Navrhované zmeny sa týkali článku 12 odseku 5, kde sa do zátvorky za písmeno a) doplnil text vychádzajúci zo skutočnosti, že v rámci OPV došlo k automatickému kráteniu záväzku za roky 2009 a 2010. V prípade krátenia záväzku za rok 2009 prijala Európska komisia (ďalej len „EK“) už aj rozhodnutie o zmene obsahu rozhodnutia EK o príspevku z ESF, t.j. znížila alokáciu OPV. Rovnaký postup bude nasledovať aj v prípade krátenia záväzku za rok 2010. Ďalšou zmenou bolo vypustenie pôvodného písmena b). Táto zmena vychádza z možnosti vykonať úpravy textu operačného programu aj procedúrou per rollam.
 
Dňa 25. februára 2014 bol návrh Dodatku č.3 zaslaný elektronickou poštou všetkým členom MV pre OPV na pripomienkové konanie s termínom predloženia pripomienok do 4. marca 2014.
 
V stanovenom termíne sekretariát MV obdržal prostredníctvom elektronickej pošty kladné vyjadrenie k predloženému návrhu Dodatku č.3 od 14 členov MV resp. žiaden z členov nepredložil pripomienky ani nevyjadril nesúhlasné stanovisko. V súlade s článkom 12 odsekom 3 RP MV pre OPV sa nepredloženie vyjadrenia považuje za prejav súhlasu s predloženým materiálom. Na základe uvedeného bol návrh Dodatku č.3 RP MV pre OPV schválený členmi MV pre OPV dňa 4. marca 2014 prostredníctvom písomného postupu pre prijatie rozhodnutia.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky