Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikov

     Viaceré mediálne výstupy a vyjadrenia týkajúce sa spojitého písaného písma, ktoré je obsiahnuté v dodatku k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, sú zavádzajúce a neodrážajú aktuálny stav na školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že prijalo dodatok k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorým len spresnilo dikciu písania písaným písmom pre žiakov prvých ročníkov prvého stupňa základných škôl. V praxi sa však nič nemení. Tak ako doteraz, aj naďalej bude platiť, že žiaci prvého ročníka si majú osvojiť techniku písania písaného písma. To, či sa bude učiť aj iný typ písma, je už v kompetencii školy. 
     Spojitým písaným písmom sa žiaci učia písať v prvom ročníku aj dnes. Prijatý dodatok teda len presne špecifikuje, aký minimálne požadovaný typ písma musia naši žiaci prvého ročníka základných škôl ovládať. Sú na to prispôsobené aj šlabikáre, ktoré školy používajú. Všetky šlabikáre, ktoré totiž distribuuje do škôl ministerstvo školstva, obsahujú iba vzory písaného písma.
      Ak má však škola záujem naučiť žiaka písať aj iným typom písma, môže tak samozrejme urobiť. Potrebné je však dodržať, že iný typ písma nie je jediným typom písma, ktoré žiak ovláda. Tento fakt často v mediálnych vyjadreniach chýbal. Dnes, a aj naďalej tak bude platiť, že používanie písma je vždy na rozhodnutí samotného žiaka. Takýto systém sa uplatňuje aj v iných európskych krajinách.
      Keďže ministerstvo školstva má záujem o podporu inovácií vo vyučovaní, stanovilo len minimálne základy zručností, ktoré má žiak získať v prvom ročníku v oblasti písania. Ovládanie zručnosti písaného spojitého písania predstavuje teda minimálny štandard, ale nijakým spôsobom neobmedzuje využívanie aj iných typov písma. Slovenská republika patrí medzi ďalšie európske krajiny, kde je stanovený minimálny rozsah zručností, ktoré má žiak ovládať. Veľký priestor necháva na rozhodnutie samotnej školy a hlavne samotného žiaka a jeho rodičov. 
      Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. V požiadavke na vedomosti a zručnosti zahrnuté v štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú rozpracované podrobne v obsahovom vzdelávacom štandarde pre 1. stupeň základných škôl pre slovenský jazyk a literatúru, sa aj dnes uvádza, že žiak vie používať písmená písanej abecedy, pričom sa kladie dôraz na čitateľné písanie písmen písanej abecedy.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky