Navigácia

PISA hodnotila tvorivé myslenie: Skóre slovenských žiakov je pod priemerom. Zlepšenie prinesú aj rozbehnuté vzdelávacie reformy

V školskom roku 2021/2022 sa na Slovensku realizoval už 8. cyklus medzinárodnej štúdie PISA. Štandardnou súčasťou každého cyklu merania je matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť. V roku 2022 pribudla aj inovatívna oblasť tvorivé myslenie. Otestovali si ho 15-roční žiaci zo 64 krajín sveta, vrátane Slovenska. Tých slovenských bolo približne 5 800 z 292 škôl. Ich skóre na úrovni 29 bodov je však pod priemerom všetkých krajín OECD. Ten predstavoval 33 bodov. Analýza výsledkov PISA bude podrobnejšie zahrnutá aj v pripravovanej revízii výdavkov na vzdelávanie, na ktorej spoločne pracujú analytici Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaM SR a Útvaru hodnoty za peniaze s podporou medzinárodných inštitúcií, ako sú UNICEF či Medzinárodný menový fond.

Medzinárodná štúdia PISA sa realizuje pravidelne v 3-ročných cykloch od roku 2000. Na Slovensku sa prvé meranie PISA uskutočnilo v roku 2003. V školskom roku 2021/2022 prebehol na Slovensku už 8. cyklus medzinárodnej štúdie PISA. K štandardným oblastiam každého cyklu merania, ako sú matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť, pribudla v roku 2022 do štúdie aj inovatívna oblasť tvorivé myslenie.
„Výsledky slovenských žiakov v oblasti tvorivého myslenia sú pre nás výzvou a zároveň podnetom na hlbšie zamyslenie sa nad spôsobmi, ako tieto zručnosti v našom vzdelávacom systéme efektívnejšie rozvíjať. Tieto výsledky nás utvrdzujú v tom, že rozbehnuté reformy sú naozaj dôležité a je potrebné ich podporiť ďalšími opatreniami. Pomôcť môže práve kurikulárna reforma, ktorá otvára príležitosti pre školy učiť inovatívne a s ohľadom na potreby každého žiaka a žiačky. Zmeny vo vzdelávaní patria medzi naše kľúčové nástroje, ktoré majú potenciál zvrátiť negatívny trend výsledkov testovania PISA, v ktorých je skóre slovenských žiakov pod priemerom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

„Do štúdie PISA 2022 bola táto oblasť zaradená po prvýkrát v celej doterajšej histórii realizácie merania. Dôvodom je aktuálna situácia v spoločnosti. Úspech totiž čoraz viac závisí od inovácií a vytvárania nových poznatkov, ktoré nám pomáhajú čeliť novým výzvam. Od vzdelávacích systémov sa očakáva, že žiakom poskytnú možnosť rozvíjať také zručnosti, ktoré im pomôžu úspešne sa začleniť do súčasnej spoločnosti,“ približuje Ivana Pichaničová, riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže.

Kreatívne myslenie je kľúčom k príprave detí na dynamický svet, ktorý sa neustále mení vďaka technologickému pokroku, novým vedeckým objavom a výskumu. Toto myslenie umožňuje deťom vykonávať úlohy, ktoré stroje nedokážu plnohodnotne nahradiť a zároveň im pomáha pružne reagovať na nečakané výzvy. Uvažovanie mimo tradičných rámcov otvára žiakom dvere k objavovaniu nových schopností a rozvíjaniu svojho potenciálu.

Pedagogické prístupy zamerané na inovatívnosť a kolektívne riešenie problémov podporujú motiváciu a záujem o učenie. Kreatívne myslenie už dnes nachádza uplatnenie v každodenných situáciách, v prírodných vedách aj pri riešení spoločenských otázok. Vďaka nemu môžu deti lepšie zvládať komplexné úlohy a pripraviť sa na prácu v rôznorodom a neustále sa meniacom svete.

V štúdii PISA je tvorivé myslenie definované ako schopnosť produktívne sa zapájať do vytvárania, vyhodnocovania a vylepšovania nápadov, čo môže viesť k originálnym a efektívnym riešeniam, vytváraniu nových poznatkov a k pôsobivým prejavom predstavivosti.

Do testovania v oblasti tvorivého myslenia v štúdii PISA 2022 sa zapojilo 64 krajín

Do testovania tvorivého myslenia sa v PISA 2022 zapojili 15-roční žiaci z celkovo 64 krajín sveta vrátane Slovenska. Na Slovensku sa na testovaní tvorivého myslenia zúčastnilo približne 5 800 15-ročných žiakov všetkých typov škôl zapojených do štúdie PISA 2022. Testovanie tvorivého myslenia v meraní PISA realizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v dňoch 25. 4. – 13. 5. 2022 na vzorke 292 slovenských škôl.

Výsledky slovenských žiakov v oblasti tvorivého myslenia sú pod priemerom OECD

Slovenská republika dosiahla v oblasti tvorivého myslenia v štúdii PISA 2022 výkon na úrovni 29 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 33 bodov. Priemerné skóre slovenských žiakov sa nachádza pod priemerom krajín OECD. Porovnateľný výkon ako Slovensko dosiahli žiaci zo Slovinska , Mexika, Srbska, Uruguaja a Spojených arabských emirátov. V rámci krajín OECD dosiahli významne nižší výkon v porovnaní so Slovenskom žiaci z Kostariky, Grécka a Kolumbie.

Prehľad výsledkov zapojených krajín je súčasťou správy PISA 2022 – Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov v oblasti tvorivého myslenia z pohľadu Slovenska.

priemer tabulka 
Do skupiny žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti sa v cykle PISA 2022 zaradilo 33,3 % slovenských žiakov, čo je významne väčšie zastúpenie v porovnaní s priemerom krajín OECD (21,7 %). Žiaci patriaci do skupiny žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti dokážu navrhnúť veľmi jednoduché grafické zobrazenia, v ktorých je málo detailov. Dokážu spracovať bežné témy alebo bežné myšlienkové prepojenia a pri tvorbe odpovede vychádzajú zo situácií, ktoré dobre poznajú.

Najvyšší počet 15-ročných slovenských žiakov, ktorých výkon nedosahuje ani základnú úroveň zručností v sledovanej oblasti (skupina žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti), navštevoval v roku 2022 stredné odborné školy (nematuritný učebný odbor) – takmer 73 % žiakov tohto typu škôl.

Na základných školách sme v roku 2022 na základe výsledkov PISA evidovali necelú polovicu žiakov, ktorých možno podľa výkonu v oblasti tvorivého myslenia zaradiť do skupiny žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti (vyše 46 % žiakov). Na stredných odborných školách (maturitný študijný odbor) presiahol podiel žiakov v skupine žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti 24 %.

Na opačnej strane spektra môžeme pozorovať percentuálne zastúpenie našich 15-ročných žiakov v skupine žiakov s najvyššou úrovňou tvorivosti, ktorú dosiahlo na Slovensku 21 % žiakov. Percentuálny podiel žiakov v skupine žiakov s najvyššou úrovňou tvorivosti je na Slovensku o 6 percentuálnych bodov nižší (signifikantný rozdiel) ako podiel v rámci tejto skupiny žiakov v priemere krajín OECD (27 %). Žiaci na najvyššej úrovni tvorivosti sa dokážu produktívne zapojiť do vytvárania nápadov – v rámci vytvárania originálnych nápadov aj rôznych nápadov vo všetkých typoch úloh. Žiak dokáže vymyslieť viacero kvalitatívne odlišných spôsobov, ktorými vyjadrí svoju predstavivosť, nájde riešenie problémov alebo dokáže identifikovať slabé miesta existujúcich riešení. Najvyšší percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí preukázali zručnosti na najvyššej úrovni, navštevuje gymnáziá – 48 % (8-ročné gymnáziá), resp. 48,4 % (4-ročné gymnáziá) a stredné odborné školy (maturitný študijný odbor) – 23 %.

Percentuálne zastúpenie žiakov v úrovniach zručností v oblasti tvorivého myslenia

tvorive myslenie tabulka

Vplyv socioekonomického zázemia žiaka sa prejavil aj v oblasti tvorivého myslenia Významný vplyv socioekonomického zázemia na výkon žiakov je v oblasti tvorivého myslenia rovnako viditeľný, ako je to v ostatných sledovaných oblastiach (matematika, čítanie, prírodné vedy). V krajinách OECD dosahuje rozdiel vo výkone v oblasti tvorivého myslenia v štúdii PISA medzi žiakmi s vyšším socioekonomickým statusom a žiakmi nízkym socioekonomickým statusom 9,5 bodu . Na Slovensku je tento rozdiel výraznejší a predstavuje až 14 bodov, čo je signifikantne viac ako v priemere krajín OECD.

Ďalšie informácie k výsledkom merania tvorivého myslenia PISA 2022 sú dostupné na stránke NIVaM: 2022 | NUCEM

Prílohy
Priloha_1_Opis referenčných úrovní pre oblasť tvorivého myslenia PISA.pdf (nucem.sk)
Príloha 2 Uvoľnené úlohy z oblasti tvorivého myslenia PISA 2022 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky