Pilotná fáza medzinárodného výskumu OECD PIAAC je úspešne ukončená

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) ukončil pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých pod názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

logo NÚCEM

,,Naším cieľom bolo osloviť 3 200 náhodne vybratých domácností tvoriacich reprezentatívnu vzorku. Rozhovory s vyškolenými opytovateľmi mohli absolvovať občania vo veku od 16 do 65 rokov. Pre objektívne vyhodnotenie výsledkov sme potrebovali dosiahnuť účasť aspoň 60 % oslovených respondentov. Dnes už vieme, že sa nám to podarilo. Zapojenosť do výskumu presiahla požadovaných 60 %, čím sme náležitosti, ktoré stanovilo konzorcium OECD, úspešne splnili. Oceňujem profesionalitu, tímovú spoluprácu a vysoké pracovné nasadenie celého realizačného tímu počnúc koordinátormi, supervízormi administratívnou a technickou podporou, až po samotných opytovateľov priamo v teréne,“ hovorí Filip Galleé, manažér národného projektu.

Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých v bežnom živote a na pracovnom trhu. Prostredníctvom cieleného dotazníka boli zisťované čitateľské, matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Účasť vo výskume bola finančne motivovaná, zároveň anonymná, t. j. odpovede účastníkov nebolo možné priradiť ku konkrétnym osobám. ,,Aj napriek týmto skutočnostiam sme sa v pilotnom výskume stretli s niektorými negatívnymi reakciami obyvateľov na žiadosť o zapojenie sa do výskumu. Občania opytovateľom vo všeobecnosti nedôverovali a aj napriek finančnej motivácii v podobe darčekových poukážok o rozhovor často neprejavovali záujem. Opytovatelia však vykonali naozaj veľké penzum práce a požadované dáta sa nám podarilo vyzbierať. Pomocnú ruku podali aj starostovia miest a obcí Slovenska. Väčšina z nich na základe našej výzvy poskytovala informácie obyvateľom o priebehu pilotného výskumu, za čo im ďakujeme,“ dopĺňa Galleé.

Príprava na hlavnú fázu zberu dát

Ukončenie pilotnej fázy neznamená automatické ukončenie projektových úloh. Aktuálne prebieha čistenie, validácia a kódovanie dát. Všetky potrebné materiály a podklady budú odoslané materskej organizácii OECD. Čakanie na spätnú väzbu a následné školenia budú vyplnené prípravou na hlavnú fázu zberu. Je potrebné dotiahnuť niektoré technické záležitosti, aby mohol hlavný zber, ktorého spustenie je plánované v druhej polovici budúceho roka, plynúť bez problémov. ,,Zjednodušene sa dá povedať, že pilotný zber nám nastavil zrkadlo. Na povrch nám vyplávalo niekoľko nezrovnalostí, ktoré sme museli riešiť v priebehu zberu. Išlo tak o technické problémy týkajúce sa softvérových a hardvérových nastavení, ako aj o ťažkosti s prácou v teréne. Objem dát bude v hlavnom zbere násobne vyšší, ako to bolo v „pilote“, preto je našou úlohou do začiatku hlavnej fázy zberu nastaviť procesy tak, aby sme v medzinárodnom projekte reprezentovali Slovensko úspešne,“ vysvetľuje Galleé. Aj keď nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobila presun pilotného zberu o rok neskôr, začiatok hlavnej fázy je naplánovaný na august 2022 a potrvá do mája 2023, termín je zároveň stanovený pevne a definitívne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie o výskume vedomostí a zručností PIAAC môžete získať na webovej stránke projektu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky