Piatakov čaká v stredu celoplošné Testovanie 5-2016

     V stredu 23. novembra 2016 bude viac než 48 500 piatakov z celého Slovenska vypĺňať celoštátne testy v rámci Testovania 5-2016. Do testovania sa zapojí približne 1 485 plnoorganizovaných základných škôl na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským a aj škôl s vyučovacím jazykom maďarským
     „Po prvýkrát budú do testovania zapojení aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých je v piatom ročníku okolo 3 400, s výnimkou žiakov s mentálnym postihnutím,“
uviedla Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.
     Žiaci budú písať test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci vypĺňať test z matematiky a z maďarského jazyka a literatúry. Oba testy majú rozsah 30 úloh a žiaci budú mať na ich riešenie k dispozícii 60 minút.
     Na certifikačných základných školách bude Testovanie 5 prebiehať elektronickou formou (E-Testovanie 5-2016). Viac než 2 500 žiakov z vyše 100 základných škôl si už overilo pripravenosť na testovanie pomocou počítačov v generálnej skúške E-Testovania 5-2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. – 9. novembra 2016. Žiaci, ktorí si vyberú elektronickú formu Testovania 5, dostanú svoje predbežné výsledky okamžite po ukončení e-testov.
     Dňa 20. decembra 2016 dostanú všetky základné školy výsledky svojich žiakov v Testovaní 5-2016.
     Základným zámerom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň vedomostí a zručností, s akými prichádzajú žiaci po ukončení 1. stupňa na 2. stupeň základných škôl. Jeho účelom je tiež poskytnúť spätnú väzbu riaditeľom škôl o úspešnosti ich žiakov v porovnaní s ostatnými školami na celom Slovensku.
     Učiteľom vyučovacích predmetov prinesú výsledky Testovania 5 spätnú väzbu o silných aj slabších stránkach ich žiakov, čo by im malo pomôcť upraviť vyučovacie metódy tak, aby sa vedomosti a zručnosti ich žiakov postupne zlepšovali.    
     „Zároveň výsledky celoplošného Testovania 5 budú slúžiť ako východiskové údaje pri výpočte tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách. Výsledky piatakov budeme prepájať s ich výstupnými výsledkami v Testovaní 9, keď budú končiť svoje vzdelávanie na základnej škole,“ doplnila Romana Kanovská.
     Testovanie 5-2016 organizačne a odborne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Testovanie piatakov sa pripravovalo v podobe pilotných testovaní a overovaní testovacích nástrojov na vzorkách škôl od roku 2012.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky