Piataci sa v celoslovenskom testovaní výrazne zlepšili

     Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutočňuje už tretí rok, sú v tomto školskom roku najlepšie a možno ich považovať za veľký úspech žiakov a učiteľov.
     Priemerná úspešnosť v teste z matematiky dosiahla 63,4-percentnú úroveň oproti minulému roku, keď zostala pod hranicou 60 % (konkrétne na úrovni 59,3 %). V slovenskom jazyku a literatúre si piataci polepšili ešte viac, pretože v porovnaní s minulým rokom poskočili z 58,4-percentnej priemernej úspešnosti na 64,8 %. Rozdiely dosiahnutých výsledkov v jednotlivých predmetoch sú minimálne.
     K celkovému zlepšeniu výsledkov piatakov v Testovaní 5 2019 prispeli mnohé kroky rezortu školstva, jeho priamo riadených organizácií i Štátnej školskej inšpekcie zamerané na zlepšovanie úrovne čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti. Išlo napríklad o inovovanie štátnych vzdelávacích programov, podporu funkčnej gramotnosti v oblasti prírodovedných predmetov, zverejňovanie príkladov dobrej praxe, vytvorenie programov aktualizačného vzdelávania zameraného na rozvíjanie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti či aktivity realizované v rámci Roka čitateľskej gramotnosti.
     Okrem toho ministerstvo školstva vyhlásilo v roku 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Školy mohli predkladať projekty zamerané na aktivity nad rámec aktuálneho vzdelávacieho programu a na využitie extra hodín, ktoré boli financované z eurofondov. Hlavným cieľom bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Pre vysoký záujem žiadateľov bola pôvodná výška finančných prostriedkov zvýšená z 15 mil. eur na sumu 18 mil. eur (z toho 16,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 mil. eur pre viac rozvinutý región).

Foto: TASR

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky