Peter Plavčan: Rád podporím užitočné projekty v práci s mládežou

  • Dátum: 23.05.2016
     Výsledky projektov i nadchádzajúce plány IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v oblasti podpory detí a mladých ľudí boli témou stretnutia ministra školstva Petra Plavčana a riaditeľa IUVENTY Rastislava Pavlíka.
     IUVENTA sa okrem iného aktívne zapája do nadstavovania systému podpory mládeže na úrovni samospráv, je jedným z hlavných subjektov  implementácie štruktúrovaného dialógu, pripravila návrh Akčného  plánu pre roky 2016 – 2018 i Koncepciu rozvoja práce s mládežou pre roky 2016 – 2020.
     „Medzi hlavné priority organizácie patrí vytváranie inkluzívneho prístupu v práci s mládežou, či reagovanie na zvyšujúci sa radikalizmus mladých“, priblížil súčasné kroky IUVENTY jej riaditeľ a ozrejmil i ďalšie realizované aktivity. K nim zaradil aj komplexné organizačné zastrešenie 17 predmetových olympiád na celoslovenskej úrovni, školenia pre pracovníkov s mládežou v rámci inklúzie detí a mladých ľudí s postihnutím, či funkciu Národnej agentúry Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.
     Ministra školstva zaujala téma pripravovanej júnovej konferencie „O extrémizme bez extrémov“, nad ktorou prebral záštitu. „Narastajúca radikalizácia mladých ľudí je skutočne veľkým problémom súčasnosti. Verím, že i táto konferencia nám formou aktívnej diskusie pomôže viac poodhaliť dôvody extrémizmu u mladých“, povedal minister  a vyzdvihol cieľovú skupinu, ktorej je určená, a to pracovníkom s mládežou a učiteľom, „práve tí majú k mladým ľuďom najbližšie a môžu formovať ich názory na život prostredníctvom dialógu, či vysvetľovaním problematiky“, dodal minister.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku