Pedagógovia sa stále môžu hlásiť do jazykového vzdelávania

09.06.2010

     Učitelia základných škôl majú stále možnosť prihlásiť sa do vzdelávania v rámci národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, ktorý realizuje Štátny pedagogický ústav.
     Vzdelávanie je určené pre učiteľov prvého stupňa, ktorí spĺňajú požiadavku kvalifikovanosti a ich jazyková úroveň je minimálne B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a pre kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, ktorí vyučujú na základnej škole. 
      Jazykové vzdelávanie prebieha v  jazykových centrách, ktoré sú v rámci celého Slovenska a odborné vzdelávanie realizujú vybrané vysoké školy. Okrem jazykového vzdelávania učitelia získajú notebook, jazykový softvér a školy dataprojektor. 
      Po úspešnom absolvovaní tohto vzdelávania majú učitelia možnosť získať určitý počet kreditov. Pre učiteľov prvého stupňa s minimálnou jazykovou úrovňou B1 je určený program Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ, za ktorý im môže byť priznaných 130 kreditov. Tento program trvá dva roky. V programe Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek, ktorý je určený pre kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, majú učitelia možnosť získať za rok vzdelávania 60 kreditov. 
     Všetky potrebné informácie súvisiace s prihlásením sa do tohto vzdelávania nájdu učitelia na webovej stránke projektu www.educj.sk

Bratislava 9. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku