Pedagógovia môžu získať kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií prostredníctvom národných projektov

08.02.2010

     V roku 2008 pôsobilo na našich školách 42 % učiteľov so základnými znalosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), 31 % bolo na mierne pokročilej úrovni a iba 12 % sa zaradilo medzi pokročilých. Tieto kľúčové kompetencie si však ešte stále neosvojilo 15 % pedagógov. Vyplýva to zo zberu informácií Ministerstva školstva SR, ktorý začalo uskutočňovať pred dvoma rokmi.
     V nadväznosti na tieto zistenia, ale aj na budúce technologické trendy, zverejnilo ministerstvo školstva za posledné dva roky 8 priamych zadaní na národné projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie. Zamerané sú na zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti informačných technológií a zahŕňajú tiež IKT vybavenie pre školy.
     Vďaka národným projektom financovaným z eurofondov sa uskutočňuje vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika. Okrem toho sa pre tieto školy pripravuje digitálny vzdelávací obsah štátnych vzdelávacích programov a jeho zavedenie do vyučovacieho procesu. Prostredníctvom dvoch národných projektov zameraných na modernizáciu vzdelávacieho procesu pomocou nových technológií si môžu učitelia nadobudnuté poznatky overovať priebežne v praxi. Vzdelávanie v oblasti IKT a počítačovú výbavu zabezpečia aj projekty, ktoré sa sústreďujú na profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, ako aj na vzdelávanie pedagógov materských škôl či na tvorbu nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu. Notebooky a jazykový software získali tiež učitelia, ktorí sa vzdelávajú v oblasti cudzích jazykov.
     Pri získavaní údajov o IKT kompetenciách učiteľov sa za základnú úroveň považuje ovládanie počítača pre osobnú potrebu, jeho využitie na prípravu na vyučovanie či spracovanie školskej agendy. Mierne pokročilým je pedagóg, ak používa počítač ako pomôcku na vyučovaní, napríklad na prezentáciu učiva alebo testovanie žiakov. K pokročilým patria učitelia informatiky alebo pedagógovia, ktorí využívajú počítač spolu so žiakmi na riešenie náročných úloh.
     Za priaznivý faktor rozvoja informatizácie v slovenskom školstve možno považovať práve tú skutočnosť, že sa uskutočňuje spolu s reformou vzdelávania a finančnou pomocou štrukturálnych fondov EÚ.

Bratislava 8. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku