Navigácia

Pedagogický asistent v CPP – zdroj 1P01

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní) finančné prostriedky štátnym centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie , ktoré sa od 1. januára 2023 transformujú na centrá poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“) “), na financovanie pracovných miest pedagogických asistentov (ďalej len „PA“) v školskom roku 2022/2023. (Komponent 6/Reforma 3).

Finančné prostriedky z mechanizmu POO sú účelovo určené na úhradu osobných výdavkov pedagogického asistenta za obdobie od 01.12.2022 do 31.08.2023.

Finančné prostriedky sú poskytnuté v 2 platbách:

  1. Pre rok 2022 na obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022

CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac december 2022 vykoná v januári 2023 vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2022 a prevedie nevyčerpané prostriedky na depozitný účet RÚŠS v lehote do 25.01.2023.

RÚŠS vykoná vyúčtovanie za svoje CPP a nevyčerpané prostriedky prevedie na príjmový účet MŠVVaŠ SR v lehote do 30.01.2023.

  1. Pre rok 2023 na obdobie od 01.01.2023 do 31.08.2023.

CPP po vyplatení osobných výdavkov za mesiac august 2023 vykoná vyúčtovanie finančných za platbu z roku 2023 v lehote do 20.09.2023.

RÚŠS vykoná vyúčtovanie za svoje CPP a požiada MŠVVaŠ SR o úpravu rozpočtu – zníženie limitu výdavkov, v lehote do 27.09.2023.

Forma a spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov z POO bude ministerstvom školstva oznámená prijímateľom príspevku včas a to pred termínom, určeným na vyúčtovanie.

Upozorňujeme, že údaje o vyčerpaných finančných prostriedkoch z POO sa v priebehu roka povinne uvádzajú do výkazu Škol 1-04, v ktorom bol doplnený nový riadok o čerpaní FP z POO.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky