Navigácia

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí dovŕšili/dovŕšia v roku 2022 vek 65 rokov a z dôvodu skončenia pracovného pomeru im bolo/bude vyplatené odstupné

Október 2022

Od 1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2022 „Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.“.

MŠVVaŠ SR poskytlo finančné prostriedky na odstupné zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení podľa požiadaviek nahlásených v zbere uskutočnenom v termíne do 8. júla 2022.

V prípade, že škola (štátne školské zariadenie) poskytne pedagogickým a odborným zamestnancom menšiu sumu finančných prostriedkov na odstupné z dôvodu dovŕšenia 65 rokov v roku 2022 ako oznámila v zbere, je potrebné nevyčerpané finančné prostriedky na daný účel vrátiť regionálnemu úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“). RÚŠS následne požiada MŠVVaŠ SR o úpravu rozpočtu.

V prípade, že škola (štátne školské zariadenie) poskytne pedagogickým a odborným zamestnancom väčšiu sumu finančných prostriedkov na uvedený účel, ako uviedla v zbere, zriaďovateľ školy môže požiadať prostredníctvom RÚŠS o chýbajúce finančné prostriedky na daný účel v rámci  klasického dohodovacieho konania (podľa § 8c  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov).

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov je uvedený nižšie.

Jún 2022

V súvislosti so zisťovaním počtu pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí dovŕšili/dovŕšia v roku 2022 vek 65 rokov a z  dôvodu skončenia pracovného pomeru im bolo/bude vyplatené odstupné, zverejňujeme v prílohách na stiahnutie materiály súvisiace s týmto zisťovaním.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky