Pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a doklady o získanom vzdelaní

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny a rozhodnutia.

Pedagogická dokumentácia sa v školách a školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku.9) V národnostných školách a národnostných školských zariadeniach sa pedagogická dokumentácia školy vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a jazyku príslušnej národnostnej menšiny. V školách a školských zariadeniach s medzinárodným programom sa pedagogická dokumentácia vedie v štátnom jazyku a jazyku, v ktorom sa uskutočňuje medzinárodný program.

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, protokol o maturitnej skúške, protokol o záverečnej skúške, protokol o absolutóriu, protokol o komisionálnych skúškach, denný záznam školského zariadenia, protokol o štátnej jazykovej skúške – sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia.

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, denný záznam školského zariadenia, denník výchovnej skupiny – je možné viesť ako elektronické dokumenty, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom9a)vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;9d) vzory schvaľuje a zverejňuje ministerstvo školstva.

Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.

Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia- a) návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole; b) správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; c) organizačný poriadok -  je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.
 
Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia – návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole sa vedie podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.
 
Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia- správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môže príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vydať ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.9d)

Doklady o získanom vzdelaní sa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva; v školách podľa § 109 na tlačivách schválených príslušným ústredným orgánom štátnej správy.

Dokladom o získanom vzdelaní je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania, vysvedčenie, osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, záverečné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške.

Pedagogická dokumentácia, ďalšia dokumentácia a doklady o získanom vzdelaní sa vedie na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení. Vzory formulárov sa zverejňujú na webovom sídle určenom ministerstvom školstva.

Skočiť na začiatok stránky