Parlament schválill tri zákony Ministerstva školstva SR

24.04.2009

       Národná rada SR na svojom zasadnutí schválila tri zákony z dielne Ministerstva školstva v treťom čítaní: zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, zákon o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a zákon o stimuloch pre výskum a vývoj.

       Prvá legislatívna norma, ktorá je jedným z pilierov školskej reformy, systémovo upraví odborné vzdelávanie a prípravu v stredných školách. Má za cieľ pripraviť absolventov na život v podmienkach trhu práce. Zákon upravuje postavenie subjektov štvorstrannej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorými sú štátna správa, samospráva, zamestnávatelia a zamestnanci. Zároveň rieši finančné zabezpečenie žiaka (motivačné štipendiá a odmena za produktívnu prácu) a hmotné zabezpečenie žiaka (stravovanie, ubytovanie, cestovné a poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov). Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť zamestnávateľom do budúcnosti dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čím sa udrží tvorba hrubého domáceho produktu na štátom požadovanej úrovni. Zákon zároveň vytvorí priestor na vstup zamestnávateľov do školských vzdelávacích programov.

          Novela zákona o financovaní škôl upravuje podrobnejšie pravidlá financovania neštátnych školských zariadení, rozdeľovanie financií medzi obcami a samosprávnymi krajmi a zdroje financovania stredných odborných škôl o príspevok od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov. Ďalej spresňuje využitie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov financovania štátnych a cirkevných  škôl a školských zariadení a upravuje možnosti pomoci i spolupráce verejného a súkromného sektora pri rozvoji školstva. Zároveň zavádza možnosť poskytnúť príspevok na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov na základe žiadosti zriaďovateľa, pričom finančné prostriedky sa pridelia podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením a podľa naliehavosti výstavby, prístavby, modernizácie a rekonštrukcie školských objektov.

        Stanoviť pravidlá a postupy pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi zo všetkých odvetví národného hospodárstva je cieľom prijatého zákona o stimuloch pre výskum a vývoj. Zákon vytvorí podmienky aj pre zvýšenie zapájania sa mikropodnikateľov, malých, stredných a veľkých podnikateľov do výskumu a vývoja a do plnenia cieľov. Za stimuly sú označené dva podporné nástroje, a to dotácie zo štátneho rozpočtu a úľavy na dani z príjmu. Žiadosti o pridelenie stimulov na podporu výskumu a vývoja budú tak môcť podávať priamo podnikatelia, bez vyhlasovania špecifických výziev.

 

Bratislava 24. apríl 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku