Parlament schválil návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní

02.12.2009

     Na včerajšom zasadnutí NR SR schválili jej poslanci posledný z reformných zákonov z dielne MŠ SR, čím sa uzavrel legislatívny rámec prebiehajúcej školskej reformy. Je ním zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorého cieľom je podporiť ďalšie vzdelávanie dospelých, zvýšiť jeho kvalitu a rozšíriť možnosti rekvalifikácie predovšetkým strednej a staršej generácie.
    
Dosiahnuť to bude možné vďaka možnosti absolvovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania. Uskutočňovať ich budú môcť gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké, jazykové a vysoké školy. Rovnako aj právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania však nebude možné získať stupeň vzdelania.
     Programy ďalšieho vzdelávania sa budú realizovať ako ďalšie odborné, rekvalifikačné či kontinuálne vzdelávanie, ktorých cieľom je doplniť, obnoviť alebo rozšíriť kvalifikáciu, príp. získať odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré získal účastník kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania. Na uspokojenie záujmov účastníka, rozvoj jeho osobnosti a zapojenie sa do občianskeho života bude slúžiť záujmové a  občianske vzdelávanie a vzdelávanie seniorov.
     Vzdelávacie programy sa budú ukončovať záverečnou skúškou. Jej cieľom je overenie vedomostí a zručností účastníka ďalšieho  vzdelávania, ako aj overenie jeho schopností vykonávať odborné činnosti, ktorých sa vzdelávací program týka. Záverečná skúška sa  uskutoční v písomnej alebo ústnej forme,  praktickej forme príp. kombináciou všetkých foriem. Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa absolvent osvedčenie o absolvovaní.
     Významným prvkom v schválenom zákone je zavedenie vykonávania skúšok na overenie odbornej spôsobilosti, ktoré sa budú vykonávať podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných potrebami zamestnávateľov v rámci národnej sústavy kvalifikácií. Zákon tak občanom umožní rýchlejšie nadobudnutie kvalifikácie vyžadovanej zamestnávateľmi na trhu práce.
     Súčasťou zákona sú zároveň podporné nástroje slúžiace na sprehľadnenie systému ďalšieho vzdelávania, akými sú národná sústava kvalifikácií, informačný systém (register vzdelávacích inštitúcií, vzdelávacích programov, účastníkov ďalšieho vzdelávania) či systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb.
     Zákon o celoživotnom vzdelávaní by mal nadobudnúť účinnosť vo februári 2010.  Ešte predtým sa však v mesiaci december uskutočnia v regiónoch Slovenska informačné semináre o jeho obsahu a aplikácii.

Bratislava 2. december 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku