Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti

  • Dátum: 17.06.2020
Jednoduchý prístup k dokumentom na podporu vzdelávania, vedy a výskumu a navyše v príjemnom používateľskom prostredí. To ponúka pilotný projekt virtuálnych študovní na aktuálne viac ako 400-tisíc stranách študijných a vedecko-výskumných titulov. Počas pandémie súvisiacej s novým koronavírusom sa záujem o túto službu rapídne zvýšil.

Virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom prístup k viac ako 400-tisíc stranám tých študijných a vedecko-výskumných titulov, ktoré si zvolili samotné univerzity. Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) touto formou technologicky zabezpečuje prístup k digitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (682 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov).

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zaznamenali virtuálne študovne masívny nárast počtu unikátnych používateľov. „Vo februári, ešte pred vypuknutím pandémie, sme mali 573 používateľov. V marci 1 273 a v apríli až 1 525 používateľov. Počet používateľov za máj, v počte 1 034 a jún má postupne klesajúci trend. Odzrkadľuje to termíny odovzdávania záverečných prác a postupné ukončovanie letného semestra na univerzitách. Z týchto údajov môžeme vyvodiť hypotézu, že systém Virtuálnych knižníc CVTI SR je primárne využívaný študentmi jednotlivých vysokých škôl. Od februára do 10. 06. 2020 sme zaznamenali 3 903 používateľov, ktorí si prečítali 75 968 strán elektronických kníh,“ konkretizuje Tomáš Fiala, odborný zamestnanec Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie CVTI SR.

Ako doplnil, najväčší nárast prístupov k zdigitalizovaným dokumentom bol zaznamenaný bezprostredne po zatvorení univerzitných knižníc. Pre študentov a zamestnancov univerzít bola služba Virtuálnych knižníc CVTI SR jedinečnou, komfortnou a bezpečnou možnosťou, ako si zabezpečiť kontinuálny prístup ku kľúčovým dokumentom aj počas pandémie ochorenia COVID-19.

„Na získanie lepšieho prehľadu dopadu pandemickéj krízy na poskytovanie služby Virtuálnych knižníc CVTI SR sme štatisticky analyzovali identické časové obdobia rokov 2019 a 2020. Štatistické údaje z obdobia letného semestra marec až jún 2020 hovoria o 3 447 používateľoch. Rovnaké obdobie v roku 2019 len o 860 používateľoch. Čo predstavuje nárast používateľov Virtuálnych študovní o 300,81 percenta. Z ďalších čísiel môžeme spomenúť nárast počtu relácií o 338,44 percenta. Z počtu 744 na 3262,“ uvádza Fiala.

Významný nárast využívania služby je badateľný aj v ďalších štatistických ukazovateľoch. Napríklad v počte zobrazených stránok o 378,22 percenta či náraste trvania relácie o 33,58 percenta. „O službu Virtuálnej knižnice CVTI SR je zo strany knižníc naďalej záujem. V posledných dňoch sme uzavreli zmluvu na poskytovanie virtuálnej knižnice s Akadémiou ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši s ďalšími záujemcami o prevádzku tejto služby aktívne rokujeme,“ uzatvoril Fiala.Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:
Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej
republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre
výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
www.cvtisr.sk


FOTO – TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku